:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
26 พ.ย. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อำนวยการ 6 แห่ง | 3
26 พ.ย. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อำนวยการ ยกเลิก | ยกเลิก
26 พ.ย. 63 ทั่วไป  แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการ 6 แห่ง | 3
26 พ.ย. 63 ทั่วไป  คำสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง อำนวยการ 6 แห่ง | 4
26 พ.ย. 63 ทั่วไป  ขอชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 อำนวยการ 6 แห่ง | 3
26 พ.ย. 63 ทั่วไป  เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการ 6 แห่ง | 3
26 พ.ย. 63 ทั่วไป  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย อำนวยการ 6 แห่ง | 3
25 พ.ย. 63 หนังสือเวียน  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นิเทศติดตาม 6 แห่ง | 4
25 พ.ย. 63 ทั่วไป  กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (n-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 6 แห่ง | 4
24 พ.ย. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอนาวัง | 1
24 พ.ย. 63 ทั่วไป  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส4/2563) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 6 แห่ง | 4
24 พ.ย. 63 ทั่วไป  การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 6 แห่ง | 4
24 พ.ย. 63 ทั่วไป  การศึกษาสภาพและความต้องการในการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 6 แห่ง | 4
24 พ.ย. 63 ทั่วไป  การศึกษาาสภาพและความต้องการในการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นบาน พ.ศ.2551 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ยกเลิก | ยกเลิก
23 พ.ย. 63 ทั่วไป  เชิญประชุมการจัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 6 แห่ง | 3
4 พ.ย. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน อัธยาศัย (ค่าหนังสือ สื่อ สำหรับห้องสมุดประชาชน) ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 6 แห่ง | 4
4 พ.ย. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน อัธยาศัย (ค่าบริหารหน่วยงาน) ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 6 แห่ง | 4
4 พ.ย. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน อัธยาศัย (ค่าหนังสือพิมพ์) ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 6 แห่ง | 4
4 พ.ย. 63 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน อัธยาศัย (ค่าวารสารห้องสมุดประชาชน) ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 6 แห่ง | 4
4 พ.ย. 63 ทั่วไป  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการออกหลักฐานการศึกษาของผู้จบการศึกษาข้อมูลGPA/PR หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2563 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 6 แห่ง | 4
4 พ.ย. 63 ทั่วไป  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีกาารศึกษา 2563 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 6 แห่ง | 4
3 พ.ย. 63 ด่วนมาก  การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 6 แห่ง | 6
3 พ.ย. 63 ทั่วไป  เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทีบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 6 แห่ง | 6
2 พ.ย. 63 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2563 อำนวยการ 6 แห่ง | 6
2 พ.ย. 63 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕63 อำนวยการ ยกเลิก | ยกเลิก
2 พ.ย. 63 ทั่วไป  การเผยแพร่คำแปลกฎหมาย ตามโครงการแปลกฎหมายเป็นภาษากลางอาเซียนและเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อำนวยการ 6 แห่ง | 6
2 พ.ย. 63 ทั่วไป  รายการจัดกิจกรรมจิตอาสา กศน.อำเภอศรีบุญเรือง 1 แห่ง | -
30 ต.ค. 63 หนังสือเวียน  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2563 นิเทศติดตาม 6 แห่ง | 6
30 ต.ค. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาล อำนวยการ 6 แห่ง | 6
30 ต.ค. 63 ทั่วไป  การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 อำนวยการ 6 แห่ง | 6